| Home | ประวัติ | โครงสร้าง | บุคลากร | สถิติ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | รูปกิจกรรม | วิชาการ | เว็บบอร์ด | เว็บครูพระ | บอร์ดครูพระ | ระเบียบ | ประกาศด่วน | ผลสอบ | สมุดเยี่ยม | ติดต่อ | Online 15
 
รายชื่องานวิจัยและสารนิพนธ์ ปี ๒๕๕๓
 
ที่ งานวิจัย ผู้วิจัย สาขาวิชา
ทัศนคติที่มีต่อความต้องการในการจัดกิจกรรมนิสิต กรณีศึกษานิสิตชั้นปีที่ ๑-๓ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย นายพันธภล แสงทอง รัฐศาสตร์
ทัศนคติที่มีต่อการร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนาพุทธของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย นางรัชนี ตันติวรวิทย์ พระพุทธศาสนา
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย นายสมเกียรติ มณฑีรรัตน์  
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ดาบตำรวจสุริยา เอาหานัด  
A Study of Dhammapada VEN.SOONH\THONE SUVAJO (KEOPHUXAY)  
การพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน นายทรงวุฒิ เดชมาลา รัฐศาสตร์
AN ANALITICAL THE IMPROTANCE OF BUDDHISM ON SOCIETY VEN. PHRA PHAN PANYATARO (WETGAIA)  
การเมืองการปกครองแบบพระพุทธศาสนาในทัศนคติของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ธานินทร์ ชัยเดช รัฐศาสตร์
A Study of Monk and Modern Technology VEN. PANYA JARUTAMMO (WONGTHONGKAM)  
๑๐ ปะหวัดพระทาดหลวงเวียงจัน หรือ เจดีโลกะจุนละมะนี พระบุนทัด สมพง ฉบับภาษาลาว
๑๑ การศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวความคิดเรื่องความเคารพในพระพุทธศาสนา พระวีรยุทธ วีรญาโณ (โพธินาม)  
๑๒ ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาฆาตกรรมตามแนวพุท ธจริยศาสตร์ พระประเวสน์ กตปุญฺโญ (เทพารักษ์)  
๑๓ พระพุทธศาสนากับการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยในทัศนคติของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ดรุดาว ณ หนองคาย รัฐศาสตร์
๑๔ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนย่อยในเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย นางสาววิจิตรา เวชสิทธิ์ รัฐศาสตร์
๑๕ พระพุทธศาสนากับการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยในทัศนคติของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ด.ต. ปราโมทย์ ปิ่นสุวรรณ รัฐศาสตร์
๑๖ ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมของนิสิต ศึกษาเฉพาะกรณี “โครงการพี่นิสิต มจร ช่วยน้อง” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย บ้านโคกหนองพัง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จารุวรรณ สมคะเณย์  
๑๗ Good Evil and Beyond VEN. DANCHAI DECHADHAMMO (VILAISAK)  
๑๘ ทัศนคติของกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ดาบตำรวจประจักษ์ โคตรชมภู  
๑๙ ความพีงพอใจของนักศึกษาในการได้รับบริการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย กัลยาณี ศรีรักษา  
๒๐ การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแบบพระพุทธศาสนาในทัศนคติของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ธานิน หาญธงไชย รัฐศาสตร์
๒๑ การศึกษาชีวิตและผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระครูพิศาลธรรมภาณี ชุติพงษ์ วงษ์โสภา  
๒๒ ปัญหาการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดหนองคาย ตามแนวคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล บานเย็น ศรีเกิน รัฐศาสตร์
๒๓ Love your children in Right way VEN. SENGMANEE KITTITHARO (VILAISAK)  
๒๔ ศึกษาความเป็นมาของพุทธศาสนาในจังหวัดหนองคาย พระอานนท์ ปญฺญาวุฑฺโฒ  
๒๕ พฤติกรรมของนักเรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรณีศึกษา “โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดโสมนัสสันตยาราม ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พระอธิการบุญมี โชติปญฺโญ (อุ้ยอั้ง)  
๒๖ ความกตัญญูกตเวทีในฐานะคุณธรรมค้ำจุนสังคมจากมุมมองพระพุทธศาสนา พระอาคม อคฺคธมฺโม  
๒๗ ปัญหาการป้องกันการพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ด.ต. วันชัย สวัสดิ์เมือง  
๒๘ การศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้นิสิตมีความพึงพอใจต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย สุริยา คุณกะ  
๒๙ ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย สิทธินนท์ ศรีนอม  
 
| Home | ประวัติ | โครงสร้าง | บุคลากร | สถิติ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | รูปกิจกรรม | วิชาการ | เว็บบอร์ด | เว็บครูพระ | บอร์ดครูพระ | ระเบียบ | ประกาศด่วน | ผลสอบ | สมุดเยี่ยม | ติดต่อ | Online 15

ออกแบบ/ควบคุมดูแล/บริหารัดการ เว็บไซต์ทั้งหมด โดย เจ้าหน้าที่ Admin มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
อีเมล pong_mcu@thaimail.com และ computersam@hotmail.com
ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์  081-2623499 (พระครูปลัดวีระพงษ์  สุเมธี),  089-9405715 (มหาแซม-สุขี สิงห์บรบือ)
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย เลขที่ 219 ม.3 ต.บ่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 โทร. 042-495333 Fax. 042-495222
©Copyright  2002-2005 www.mcunk.com    All rights reserved.