| Home | ประวัติ | โครงสร้าง | บุคลากร | สถิติ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | รูปกิจกรรม | วิชาการ | เว็บบอร์ด | เว็บครูพระ | บอร์ดครูพระ | ระเบียบ | ประกาศด่วน | ผลสอบ | สมุดเยี่ยม | ติดต่อ | Online 19
 

ทำเนียบผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่


พระสุนทรธรรมธาดา
ตำแหน่งบริหาร :
รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย
ภาระงานหลัก : กำกับ ดูแล สั่งการ ควบคุม ประเมินผล พัฒนา วิทยาเขตหนองคาย


พระครูวิจักษ์ปริยัติคุณ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ภาระงานหลัก : ช่วยกำกับ ดูแล สั่งการ ควบคุม ประเมินผล
พัฒนา วิทยาเขตหนองคาย


นายอุทัย ยอดประทุม

ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
ภาระงานหลัก : ช่วยกำกับ ดูแล สั่งการ ควบคุม ประเมินผล
พัฒนา วิทยาเขตหนองคาย

สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย โทร. ๐-๔๒๔๙-๕๓๓๓ โทรสาร.๐-๔๒๔๙-๕๒๒๒

นายชาญไชย พิมพ์คำ
ตำแหน่งบริหาร :
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา : พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)
ภาระงานหลัก : กำกับ ดูแล มอบหมายภาระงาน ควบคุม ติดตาม และอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
e-mail : chan_pimkum@hotmail.com


นางสาวจริยา ครวญเชียงเพ็ชร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
การศึกษา : ศศ.บ. (การจัดการ)
ภาระงานหลัก : การเงิน บัญชี และงบประมาณ
e-mail : jariya.mcu@hotmail.com


นางตวงพร ภูลาด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
การศึกษา : ป.วส. (บัญชี)
กำลังศึกษาต่อปริญญาตรี (การจัดการ)
ภาระงานหลัก : การเงิน บัญชี และงบประมาณ

e-mail : tuang_mcu50@hotmail.com


นางพิมพิศา ไชยชิน
ตำแหน่ง :
จ้าหน้าที่ธุรการ
การศึกษา : บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
ภาระงานหลัก : งานธุรการ งานสารบรรณและงานประชุม
ติดต่อ : ๐-๔๒๔๙-๕๓๓๓ โทรสาร.๐-๔๒๔๙-๕๒๒๒
e-mail : pim_ch1@hotmail.com


พระชนันวัฒน์ กนฺตสีโล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
การศึกษา : พธ.บ.(รัฐศาสตร์), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ภาระงานหลัก : งานพัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง

e-mail : cha_mcunk@hotmail.com e-mail : kampong_mcu@gmail.com


นายอิทธิพัฒนจักร์ จันทร์งาม
ตำแหน่ง : พนักงานขับ
การศึกษา : พธ.บ.(รัฐศาสตร์), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)
ภาระงานหลัก : ดูแลพาหนะรับ-ส่งผู้บริหารและนิสิต


นายสุวัตร์ ทวนท้าว

ตำแหน่ง : พนักงานขับ
การศึกษา : พธ.บ. (รัฐศาสตร์)
ภาระงานหลัก : ดูแลพาหนะรับ-ส่งผู้บริหารและนิสิต


นางอุลัย ดีวิเศษ
ตำแหน่ง : พนักงาน (งานบ้าน)
การศึกษา : ป.๖
ภาระงานหลัก : ดูแลความสะอาดเรียบร้อย

นางสุพรรณี พิสัยพันธ์
ตำแหน่ง : พนักงาน (งานบ้าน)
การศึกษา : ป.๖
ภาระงานหลัก : ดูแลความสะอาดเรียบร้อย


นายคำกอง นันทะโพธิ์เดช

ตำแหน่ง : พนักงาน รปภ.
การศึกษา : ป.๖
ภาระงานหลัก : ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย


นายเชียง นันทะพา
ตำแหน่ง : พนักงาน รปภ.
การศึกษา : ป.๖
ภาระงานหลัก : ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย


นายอ๋อย ศิริเพ็ชร
ตำแหน่ง : พนักงาน (งานสวน)
การศึกษา : ป.๔
ภาระงานหลัก : ดูแลความเรียบร้อยและงานสวน

 

สำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย โทร. ๐-๔๒๔๙-๕๒๕๐ โทรสาร.๐-๔๒๔๙-๕๒๒๖


พระครูปลัดวีระพงษ์ สุเมธี
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา : พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)
ภาระงานหลัก : กำกับ ดูแล มอบหมายภาระงาน และอำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตหนองคาย
e-mail : mcu_nk@hotmail.com


นายสุรเชษฐ์ นนละพล
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าฝ่ายวิชาการวิจัย
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
การศึกษา : พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)
ภาระงานหลัก : งานมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
e-mail : chet37399@hotmail.com


นางอิงอร บุตรศรีผา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
การศึกษา : ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ภาระงานหลัก : ระบบงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail : ing.115@hotmail.com,
www.54030582032.multiply.com


นายปัญา ไชยสุข
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล
การศึกษา : พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาระงานหลัก : งานทะเบียนวัดผลนิสิต

e-mail : panya@hotmail.com


นายบุญส่ง สุวรรณรินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ (ช่วยงานห้องสมุด)
การศึกษา : ม.๖
ภาระงานหลัก : งานห้องสมุด และบริการยืม-คืน

วิทยาลัยสงฆ์หนองคาย โทร. ๐-๔๒๔๙-๕๒๖๕ โทรสาร.๐-๔๒๔๙-๕๒๖๖


พระครูปัญญาธรรมานุกิจ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต
การศึกษา : พธ.บ. (การบริหารการศึกษา), ค.ม. (บริหารการศึกษา)
ภาระงานหลัก : กำกับ ดูแล สั่งการ มอบหมายภาระงาน และอำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย


นายทองคำ ดวงขันเพ็ชร
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
ตำแหน่ง :
อาจารย์
การศึกษา : น.บ. (นิติศสตร์), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาระงานหลัก : ช่วยกำกับ ดูแล มอบหมายภาระงาน
และเสนองานอำนวยการวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
e-mail : tong4852@hotmail.com


นายปิ่น ศรีภา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวางแผนและวิชาการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการ
การศึกษา :
พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)
ภาระงานหลัก : ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงาน

วางแผนและพัฒนาให้บริการการศึกษา
e-mail : pin_sripa@hotmail.com


นางสาวสุรางคนา ชัยประภา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา : ศศ.บ. (การจัดการ)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สารสนเทศและการสื่อสาร)
ภาระงานหลัก : งานบริหารงานทั่วไป ธุรการและสารบรรณวิทยาลัยสงฆ์หนองคาย
e-mail : nooknic@hotmail.com

 

คณะพุทธศาสตร์ (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา)


ดร.เจษฎา มูลยาพอ
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ตำแหน่ง :
อาจารย์
การศึกษา : M.A. (Bud.), Ph.d.(Bud.) Ph.d.(Bud.)
ภาระงานหลัก : จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาและร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ
e-mail : mcuje@hotmail.com


พระมหาประหยัด ปัญววโร
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)

กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก (พระพุทธศาสนา)
ภาระงานหลัก : งานสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


นายประเพียร ภูลาด

ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา :
พธ.บ. (การบริหารการศึกษา)
ภาระงานหลัก : งานสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


คณะครุศาสตร์ (สาขาวิชาสังคมศึกษา)


นายสมเดช นามเกตุ

ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ตำแหน่ง :
อาจารย์
การศึกษา : ค.ม. (บริหารการศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (พระพุทธศาสนา)
ภาระงานหลัก : จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาและร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ
e-mail : somdet_nam@hotmail.com


นายสุวิทย์ ขาวนอก
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา :
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
ภาระงานหลัก : งานสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ดร.คิด วรุณดี

ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : M.A.(Sociology), Ph.D.(Sociology)
ภาระงานหลัก : งานสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)


นายวัฒนา มุลเมืองแสน
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง :
อาจารย์
การศึกษา : พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), อ.ม. (วรรณคดีอังกฤษ)
ภาระงานหลัก : จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาและร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ
e-mail : jamesmuang@hotmail.com


นายทองคำ สุวรรณไตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : พธ.บ. (สังคมศึกษา)
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
ภาระงานหลัก : งานสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


นายสุกันต์ แสงโชติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ), M.A. (Ling.)
ภาระงานหลัก : งานสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะสังคมศาสตร์ (สาขาวิชารัฐศาสตร์)


นายบัวลี มณีแสน
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
การศึกษา : พธ.บ. (สังคมศึกษา), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาระงานหลัก : จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาและร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ


พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : M.A.(Pub.)
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก (รัฐประศาสนศาสตร์)
ภาระงานหลัก : งานสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


นายช่วงวิทย์ สิงห์มอ

ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : พธ.บ. (สังคมศึกษา), ค.ม. (บริหารการศึกษา)
ภาระงานหลัก : งานสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โทร. ๐-๔๒๔๙-๕๒๒๑ โทรสาร.๐-๔๒๔๙-๕๒๒๒


พระปลัดวิทยา สิริภทฺโท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
การศึกษา : พธ.บ. (รัฐศาสตร์), พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)
ภาระงานหลัก : ติดต่อประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน


นางสาวณัฐณิชา หัสสา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
การศึกษา : ศศ.บ. (การจัดการ)
ภาระงานหลัก : งานการเงินและบัญชี ธุรการและสารบรรณ

วิทยุเพื่อการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา มจร วิทยาเขตหนองคาย คลื่น FM 89.50 MHz
โทร. ๐-๔๒๔๙-๕๒๓๔ โทรสาร.๐-๔๒๔๙-๕๒๒๒


นายช่วงวิทย์ สิงห์มอ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ
การศึกษา : พธ.บ. (สังคมศึกษา)
ค.ม. (บริหารการศึกษา)
ภาระงานหลัก : บริหารและดำเนินงานวิทยุของ มจร วข.นค
ติดต่อ : ๐-๔๒๔๙-๕๓๓๓ โทรสาร.๐-๔๒๔๙-๕๒๒๒

นายบุญพัก พิมพ์โพธิ์
ตำแหน่ง :ช่างเทคนิค
การศึกษา : พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาระงานหลัก :ดูแลงานประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
ติดต่อ : ๐-๔๒๔๙-๕๒๓๔ โทรสาร.๐-๔๒๔๙-๕๒๒๒

 

  
| Home | ประวัติ | โครงสร้าง | บุคลากร | สถิติ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | รูปกิจกรรม | วิชาการ | เว็บบอร์ด | เว็บครูพระ | บอร์ดครูพระ | ระเบียบ | ประกาศด่วน | ผลสอบ | สมุดเยี่ยม | ติดต่อ | Online 19

ออกแบบ/ควบคุมดูแล/บริหารัดการ เว็บไซต์ทั้งหมด โดย เจ้าหน้าที่ Admin มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย 
อีเมล pong_mcu@thaimail.com และ computersam@hotmail.com
ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์  081-2623499 (พระครูปลัดวีระพงษ์  สุเมธี),  089-9405715 (มหาแซม-สุขี สิงห์บรบือ)
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตหนองคาย เลขที่ 219 ม.3 ต.บ่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 โทร. 042-495333 Fax. 042-495222
©Copyright  2002-2005 www.mcunk.com    All rights reserved.